Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tot levering van diensten, producten en/of digitale producten door Ukelele4U aan een Opdrachtgever, waarop Ukelele4U deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Ukelele4U in het kader van een opdracht ingeschakelde derden en/of medewerkers van Ukelele4U.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 .  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Ukelele4U zijn in te zien en zij op verzoek van de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Ukelele4U en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is of indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient gehandeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.8 Indien Ukelele4U niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Ukelele4U in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes, Aanbiedingen, Prijzen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Ukelele4U zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Ukelele4U bij de voorbereidende communicatie verstrekte gegevens, welke door Ukelele4U als juist worden aangemerkt.

2.2 Ukelele4U kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 Alle door Ukelele4U vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. (bij artikel 3 prijzen)

2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Ukelele4U daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Ukelele4U anders aangeeft.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Ukelele4U niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.6 Indien Opdrachtgever, al dan niet na ontvangst van een offerte, een optie op een datum/data neemt, blijft deze optie gedurende maximaal één maand van kracht, waarna deze komt te vervallen. Wenst Opdrachtgever de optie om te zetten in een definitieve overeenkomst, dan dient hij dat binnen één maand nadat hij de optie heeft genomen per e-mail aan Ukelele4U te laten weten.

Artikel 3 Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

3.1 De overeenkomst tussen Ukelele4U en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Ukelele4U derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Ukelele4U dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.3 Ukelele4U zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3.4 Ukelele4U heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.5 Indien door Ukelele4U of door Ukelele4U ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

3.6 Ukelele4U is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3.7 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Ukelele4U de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.8 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ukelele4U aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Ukelele4U worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ukelele4U zijn verstrekt, heeft Ukelele4U het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Ukelele4U ter beschikking heeft gesteld. Ukelele4U is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Ukelele4U is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3.9 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Ukelele4U zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

3.10 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Ukelele4U gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de Opdrachtgever en deze akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Ukelele4U op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

3.11 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Ukelele4U een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

3.12 Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Ukelele4U gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Ukelele4U daardoor direct of indirect ontstaan.

3.13 Indien Ukelele4U met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Ukelele4U niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

4.1 Ukelele4U is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Ukelele4U ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Ukelele4U kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

4.2 Voorts is Ukelele4U bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Ukelele4U kan worden gevergd.

4.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Ukelele4U op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Ukelele4U de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.4 Indien Ukelele4U tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Ukelele4U gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

4.6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Ukelele4U gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

4.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Ukelele4U, zal Ukelele4U in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Ukelele4U extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Ukelele4U anders aangeeft.

4.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Ukelele4U vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Ukelele4U op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

4.9 Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht

5.1 Ukelele4U is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

5.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Ukelele4U geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ukelele4U niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen en ziekte van de uitvoerder van de opdracht in het bedrijf van Ukelele4U of van derden daaronder begrepen. Ukelele4U heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Ukelele4U zijn verbintenis had moeten nakomen.

5.3 Ukelele4U zal gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst in overleg met de Opdrachtgever opschorten. Indien duidelijk wordt, dat Ukelele4U zich niet aan de verplichting kan voldoen van deze opschortingsdatum, omdat de overmacht nog steeds voortduurt, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, één week voorafgaand aan de nieuw gestelde datum, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5.4 Voor zover Ukelele4U ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ukelele4U gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

5.5 In geval van overmacht zal Ukelele4U zich naar redelijkheid inspannen om de Opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

6.1 Betaling van alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tot levering van diensten, producten dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op een door Ukelele4U aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Ukelele4U aangegeven. Ukelele4U is gerechtigd om periodiek te factureren.

6.2 De betaling van de aangeboden digitale producten op de website van Ukelele4U geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Na de succesvolle betaling zal er een automatisch download starten van het digitale product.

6.3 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6.4 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Ukelele4U verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

6.5 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Ukelele4U echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Eigendom, Intellectuele Eigendom en Digitale Producten

7.1 Het is Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Ukelele4U verboden om de door Ukelele4U verstrekte digitale producten, diensten, workshops, cursussen, videolessen, ontwerpen, documentatie, informatie, offertes e.d. (hierna: stukken) te kopiëren en aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven, dan wel commercieel te exploiteren. Het is Opdrachtgever wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.

7.2 Het is niet toegestaan om ‘afgeleide werken’ te maken door de kopieën te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

7.3 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij Ukelele4U.

7.4 Het door Ukelele4U in bruikleen geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

7.5 De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Ukelele4U veilig te stellen.

Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Ukelele4U daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Ukelele4U ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Ukelele4U gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Ukelele4U bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

Artikel 8 Annulering

8.1 Op digitale producten van Ukelele4U geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

8.2 De volgende annuleringsbepalingen zijn van kracht, tenzij de website voor enige dienst of product anders vermeldt of tenzij in een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Ukelele4U anders is overeengekomen:

8.2.1 Opdrachtgever is bij annulering van een ukelele workshop de volgende kosten verschuldigd:

U dient tot uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de workshop deze te annuleren. Annuleert u later? Dan zijn hier kosten aan verbonden:

  1. binnen 4 tot 5 werkdagen voor aanvang workshop, 25% van het offertebedrag.
  2. binnen 24 uur voor aanvang workshop, 75% van het offertebedrag.

8.2.2 Annulering van een opdracht dient schriftelijk of per email te geschieden. Annulering is een feit als Ukelele4U ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt de datum en het tijdstip van ontvangen van de annuleringsemail of de datum poststempel bij annulering per post.

Artikel 9 Verantwoordelijkheid en Aansprakelijkheid

9.1 Levering van de digitale producten en/of correspondentie vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste (adres)informatie en email-adres aan Ukelele4U. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw pc en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

9.2 Indien Ukelele4U aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.3 Ukelele4U is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ukelele4U is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

9.4 Indien Ukelele4U aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Ukelele4U beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.5 De aansprakelijkheid van Ukelele4U is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn (beroeps) aansprakelijkheidsverzekeraar in voorkomend geval.

9.6 Ukelele4U is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige andere schade, hoe ook genaamd, gevolg-, letsel- en bedrijfsschade daaronder begrepen.

9.7 Ukelele4U sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door Ukelele4U bij de uitvoering van de door Opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

9.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ukelele4U of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10 Vrijwaring

10.1 De Opdrachtgever vrijwaart Ukelele4U volledig voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Ukelele4U toerekenbaar is.

10.2 Indien Ukelele4U uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Ukelele4U zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Ukelele4U, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ukelele4U en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11 Privacy 

11.1 De persoonlijke gegevens die Ukelele4U via de site bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. Ukelele4U houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ukelele4U partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

12.2 De rechter in de vestigingsplaats van Ukelele4U is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Ukelele4U het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

12.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13 Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

13.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch.

13.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Ukelele4U.

13.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.